Перейти на главную страницу
Поиск по сайту

Правила прийому 2016

Участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти 7. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів 10. ІІІ семестр — 8 856,00 грн. Особи, які в установлений строк пп. Перескладання вступних випробувань не допускається. Таким правом користуються абітурієнти, що подають документи на основі повної загальної середньої освіти для навчання на інженерно-технічних напрямах підготовки див. Проведені лінії сучасних комунікацій. Зарахування поза конкурсом 1. Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у Харківському інституті бізнесу і менеджменту за їх вибором мають право особи, звільнені з військової служби у тому числі демобілізовані , після 30 листопада 2015 року та особи, які проходять військову службу крім військовослужбовців строкової служби , в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра, на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра спеціаліста , абітурієнти складають фахові вступні випробування. Це право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 12.

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання. Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі. Приймальна комісія, перевіряє в Єдиній базі перелік його заяв, поданих до інших навчальних закладів. Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у Харківському інституті бізнесу і менеджменту за їх вибором мають право особи, звільнені з військової служби у тому числі демобілізовані , після 30 листопада 2015 року та особи, які проходять військову службу крім військовослужбовців строкової служби , в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України. Один з цих предметів може бути вибраним вступником з переліку, запропонованого Харківським інститутом бізнесу і менеджменту. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування не подали оригінали документа про освітній освітньо-кваліфікаційний рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до Приймальної комісії , і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком. Конкурсний бал складається із суми: балу фахового вступного випробування;середнього балу додатку до диплому раніше здобутого напряму спеціальності. ІНОЗЕМНІ ГРОМАДЯНИ Рівень вищої освіти "БАКАЛАВР" Денна форма навчання Напрям підготовки: філологія І семестр — 11 950,00 грн.

Правила прийому 2016 - актуальная информация.

Організація і проведення конкурсу 1. На навчання для здобуття ступеня бакалавра інститут приймає на другий третій курс з нормативним строком навчання на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Організація і проведення конкурсу 6. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до ОНАХТ 5. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією, або в установленому законодавством порядку.

При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній освітньо-кваліфікаційний рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та медичної довідки. Вступники, зазначені у розділі VІІ цих Правил подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у Академії. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Академії 20. Напрями підготовки: маркетинг; туризм; менеджмент І семестр — 8 450,00 грн. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця за кошти фізичних та юридичних осіб Приймальна комісія приймає у строк, визначений у розділі ІV цих Правил прийому, та згідно з порядком формування рейтингового списку, визначеного у розділі XІІ цих Правил прийому, що впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника — від вищого до нижчого.

Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Не допускається введення до вступних випробувань та творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються Приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії та веб-сайті Харківського інституту бізнесу і менеджменту. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб у Вищому навчальному закладі зберігаються завірені копії документа про освітній освітньо-кваліфікаційний рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Вступник повинен обґрунтувати вибір теми, використовувані засоби, композиційні прийоми з використанням професійної термінології. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування не подали оригінали документа про освітній освітньо-кваліфікаційний рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до Приймальної комісії , і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.

Результати вступних екзаменів фахових випробувань враховуються тільки у Харківському інституті бізнесу і менеджменту, за виключенням зарахування згідно з розділом XVIІ цих Правил прийому. Для вступників на ступінь магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, додається додаткове вступне випробування. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як і громадяни України. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді приймальної комісії Академії. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали цих документів. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною відбірковою комісією Академії, або в порядку установленому законодавством. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки до цього самого вищого навчального закладу. Величина додаткового бала встановлюється: особам, які мають найкращі інтелектуальні досягнення — 70 балів; особам, нагородженим дипломами I ступеня, — 50 балів; особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, — 40 балів; особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, — 30 балів.


Другие статьи на тему: 
Copyright © 2006-2016
kmv-stroika.ru